1993 y?l?nda kurulan "Arslan Metal" ba?ta otomotiv olmak üzere birçok alanda Alüminyum enjeksiyon ve tala?l? imalat metotlar?n? kullanarak üretim yapmaktad?r.

Güçlü tasar?m ekibi ve geli?mi? kal?phanesi sayesinde kendi kal?p ve Fikstürlerini de bünyesinde üreten firmam?z bugün 2 fabrikas?nda toplamda 30.000m2 ac?k 15.000m2 kapal? alanda faaliyet gösteriyor ve yakla??k 450 çal??an say?s? ile h?zl? bir ?ekilde büyümeye devam ediyor. Öncelikle Avrupa olmak üzere 5 k?tada birçok ülkeye ihracat yapan Arslan Metal üretiminin % 95'ini yurtd???na göndermektedir.

IATF 16949, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalar?na da sahip olan firmam?z mü?terileri için kalite ve güven üretmenin yan?nda çal??anlar? için de güvenli ve sa?l?kl? bir çal??ma ortam? yaratman?n sorumlulu?unu ta??maktad?r.